ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INSCHRIJVING

 

Bij inschrijving voor de parttime Opleiding Bedrijfskunde van UMIO van Universiteit Maastricht School of Business
and Economics zijn onderstaande algemene bepalingen van toepassing:

 

 1. Het collegegeld voor de gehele opleiding bedraagt €4995
  bij betaling ineens. Als in twee delen wordt betaald wordt twee maal €2600 gefactureerd. Deze prestatie is vrijgesteld van BTW. Deelname aan de opleiding zonder dat het verschuldigde bedrag is voldaan, is niet mogelijk.
 2. Catering en de aanschaf van boeken en de reiskosten komen voor rekening van de deelnemer.
  Indien na afloop van het reguliere programma onderwijs of begeleiding wordt genoten, kan aanvullend collegegeld in rekening worden gebracht. De hoogte van het aanvullende collegegeld is afhankelijk van de duur en de aard van onderwijs en/of de begeleiding.
 3. Voor start per februari (mei) (september) geldt dat tot 1 januari (1 april) (1 augustus) de inschrijving geheel vrijblijvend is.
 4. Inschrijving vindt plaats met een volledig en ondertekend inschrijfformulier, waarna de kandidaat een bevestiging van deelname krijgt toegestuurd.
 5. Eventuele afmelding voor de opleiding dient altijd schriftelijk te geschieden.
 6. Indien afmelding is ontvangen vóór de onder punt 3 genoemde datum wordt eventueel reeds betaald collegegeld gerestitueerd. Indien de afmelding later wordt ontvangen dient het collegegeld te worden voldaan, cq. wordt reeds betaald collegegeld niet gerestitueerd.
 7. Het diploma of bewijs van deelname wordt niet eerder verstrekt dan na het voldoen aan alle onderwijs-
  en betalingsverplichtingen.
 8. Het diploma betreft geen bachelor- of masterdiploma (daarvoor is het aantal studiepunten niet omvangrijk genoeg).
 9. Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van het verschuldigde collegegeld voor rekening van de deelnemer. Indien afgeweken wordt van de algemene betalingsvoorwaarden kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 10. Onderwijs kan als de omstandigheden daarom vragen online of in het Engels worden aangeboden.